Wnioski i skargi Klientów wnosić można w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).

Wnioski należy kierować na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie
ul. Rzeźnicza 1

59-300 Lubin


tel.: 76 746 80 01 /faks: 76 746 80 05
e-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl


 

Podstawowe informacje dotyczące zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Dział Zarządzania Siecią

Dział zajmuje się:

 • wydawaniem technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
 • uzgadnianiem dokumentacji projektowej na sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej;
 • uzgadnianiem tras projektowanych sieci gazowych, cieplnych, teletechnicznych, energetycznych, kanalizacji deszczowej i lokalizacji nowo projektowanych obiektów;
 • w zakresie kolizji z uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym;
 • aktualizacją przebiegu uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego stanowiącego własność MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie;
 • odbiorem technicznych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz podejść wodomierzowych na połączeniach z instalacją wewnętrzną;
 • odbiorem końcowym sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
 • prowadzeniem zasobu dokumentacji projektowych i odbiorowych;
 • prowadzeniem mapy cyfrowej uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

Powyższe sprawy załatwiają:

Jolanta Pajdowska - Kierownik Działu Zarządzania Siecią
tel.: 76 746 80 65

Iwnona Urban - Specjalista ds. uzgodnień i odbiorów
tel.: 76 746 80 66, 502-862-296

Anna Pepłońska - Specjalista ds. technicznych
tel.: 76 746 80 67

Natalia Wołkowska - Żyła - Inspektor ds. uzgodnień i odbiorów
tel.: 76 746 80 68, 693-663-504

 

Dział Obsługi Klienta

Dział zajmuje się:

 • bezpośrednią obsługą klientów - Biuro Obsługi Klienta oraz platforma eBOK;
 • zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących treści zawieranych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Powyższe sprawy załatwiają:

Barbara Kostecka - Kierownik Działu Obsługi Klienta
tel.: 76 746 80 32

Justyna Mazur - Inspektor ds. obsługi klienta – Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 746 80 33

Anna Matyas - Specjalista ds. umów
tel.: 76 746 80 35

Magdalena Onyśków – Specjalista ds. umów
tel.: 76 746 80 34

Dział zajmuje się również:

 • dokonywaniem odczytów stanów wodomierzy;
 • rozliczaniem zużycia wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców;
 • rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących sposobu rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków.

Powyższe sprawy załatwiają:

Zbigniew Barański - Specjalista ds. rozliczeń
tel.: 76 746 80 38

Dziubyna Lidia - Specjalista ds. rozliczeń
tel.: 76 746 80 37

Julia Potocka - Zastępca Kierownika Działu Obsługi Klienta
tel.: 76 746 80 36

 

 

Warunki zawarcia umowy

Dla obiektu będącego w trakcie budowy

 

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem technicznym przyłącza wodociągowego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią. Umowa jest zawierana tylko o zaopatrzenie w wodę w sytuacji braku przyłącza kanalizacji sanitarnej.Rozliczanie zużycia wody odbywa się na podstawie wskazań wodomierza. W przypadku braku możliwości zamontowania wodomierza ze względu na niewystarczające zaawansowanie robót budowlanych (brak możliwości zabezpieczenia licznika przed uszkodzeniem lub kradzieżą) dopuszcza się rozliczanie na podstawie umownego ryczałtu.

Dla nowowybudowanego obiektu

 

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku wraz z załącznikami. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem końcowym przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią.

Zmiana umowy w związku ze:

 • zmianą właściciela, dzierżawcy lub najemcy Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku wraz z załącznikami
 • zmianą lub rozszerzeniem funkcji budynku, np. poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności w budynku mieszkalnym, gdzie podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na zasadach określonych w niżej wymienionych dokumentach:

 • Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.
 • Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin

Dokumenty do pobrania

 • Formularz W-01 / Wniosek o podanie informacji o możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 • Formularz W-02 / Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych
 • Formularz W-03 / Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków niemieszkalnych
 • Formularz W-04 / Wniosek o wydanie tymczasowych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej placu budowy
 • Formularz W-05 / Wniosek o wydanie warunków technicznych do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-06 / Wniosek o uzgodnienie projektu/rozwiązań projektowych sieci lub przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-07 / Upoważnienie
 • Formularz W-08 / Zgłoszenie rozpoczęcia robót
 • Formularz W-09 / Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-10 / Oświadczenie w sprawie ustanowienia służebność przesyłu
 • Formularz W-11 / Oświadczenie w sprawie umieszczenia przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz P-01 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków
 • Formularz P-02 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym
 • Formularz P-03 / Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 • Formularz P-04 / Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza
 • Formularz P-05 / Oświadczenie Właściciela lub Zarządcy budynku wielolokalowego
 • Formularz P-06 / Upoważnienie o złożenie wniosku i-lub podpisania umowy
 • Formularz P-07 / Upoważnienie o złożenie wniosku o rozwiązanie umowy
 • Formularz N-01 / notatka służbowa – sposób przerwania dostarczania wody do lokalu oraz do punktów czerpalnych w budynku wielolokalowym
 • Formularz Z-01 / Zlecenie na wykonanie monitoringu sieci lub przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • Formularz Z-02 / Zlecenie na wykonanie usługi
 • Formularz Z-03 / Upoważnienie na złożenie zlecenie na wykonanie monitoringu sieci lub przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz na wykonanie usługi
 • Wzór M-01 / Wzór załącznika do wniosku W-02 i W-03
 • Wzór M-02 / Wzór załącznika do wniosku W-02 i W-03

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 10-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:13 
Zaktualizowal(a): Robert Palica 
Ostatnia aktualizacja: 12-07-2018 11:10

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 3-06-2024 09:06
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności