Wnioski i skargi Klientów wnosić można w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną). 

Należy je kierować na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie 
59-300 Lubin
ul. Rzeźnicza 1
tel.: 76 746 80 01 /faks: 76 746 80 05 
e-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl


Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia sprawy do Spółki. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku przez Spółkę, stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a.

Podstawowe informacje dotyczące zawierania umów na dostawę wody i odbiór ścieków:

Dział Zarządzania Siecią

Dział zajmuje się:

 • wydawaniem technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
 • uzgadnianiem dokumentacji projektowej na sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej;
 • uzgadnianiem tras projektowanych sieci gazowych, cieplnych, teletechnicznych, energetycznych, kanalizacji deszczowej i lokalizacji nowo projektowanych obiektów;
 • w zakresie kolizji z uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym;
 • aktualizacją przebiegu uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego stanowiącego własność MPWiK Sp. z o.o.;
 • odbiorem technicznych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz podejść wodomierzowych na połączeniach z instalacją wewnętrzną;
 • odbiorem końcowym sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
 • prowadzeniem zasobu dokumentacji projektowych i odbiorowych;
 • prowadzeniem mapy cyfrowej uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

Powyższe sprawy załatwiają:

Jolanta Pajdowska - Kierownik Działu Zarządzania Siecią
tel.: 76 746 80 65

Iwnona Urban - Specjalista ds. uzgodnień i odbiorów
tel.: 76 746 80 66, 502-862-296

Anna Pepłońska - Specjalista ds. technicznych
tel.: 76 746 80 67

Natalia Wołkowska - Żyła - Inspektor ds. uzgodnień i odbiorów
tel.: 76 746 80 68, 693-663-504 

Dział Obsługi Klienta

Dział zajmuje się:

 • zawieraniem umów na dostawę wody do celów budowy;
 • zawieraniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę;
 • zawieranie umów na odprowadzanie ścieków.

Powyższe sprawy załatwiają:

Barbara Kostecka - Kierownik Działu Obsługi Klienta
tel.: 76 746 80 32

Justyna Mazur - Inspektor ds. obsługi klienta
tel. 76 746 80 34

Anna Matyas - Specjalista ds. umów
tel.: 76 746 80 35

Magdalena Onyśków - Inspektor ds. obsługi klienta
tel.: 76 746 80 33

Dział zajmuje się również:

 • wykonywaniem odczytów stanów wodomierzy
 • rozliczaniem zużycia wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz innych odbiorców
 • rozpatrywaniem skarg i interwencji dotyczących sposobu rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków

Powyższe sprawy załatwiają:

Zbigniew Barański - Specjalista ds. rozliczeń
tel.: 76 746 80 38

Lidia Dziubyna - Inspektor ds. rozliczeń
tel.: 76 746 80 37

Danuta Kot - Inspektor ds. rozliczeń
tel.: 76 746 80 36

Warunki zawarcia umowy

Dla obiektu będącego w trakcie budowy

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem technicznym przyłącza wodociągowego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią. 

Rozliczanie zużycia wody odbywa się na podstawie wskazań wodomierza. W przypadku braku możliwości zamontowania wodomierza ze względu na niewystarczające zaawansowanie robót budowlanych (brak możliwości zabezpieczenia licznika przed uszkodzeniem lub kradzieżą) dopuszcza się rozliczanie na podstawie umownego ryczałtu (10 m3/miesiąc).

Dla nowowybudowanego obiektu 

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku wraz z załącznikami. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem końcowym przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią.

Zmiana umowy w związku ze:

 • zmianą właściciela, dzierżawcy lub najemcy Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku wraz z załącznikami
 • zmianą lub rozszerzeniem funkcji budynku, np. poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności w budynku mieszkalnym Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku
 • zamontowaniem podlicznika do podlewania terenów zielonych (okres rozliczeń od 15 kwietnia do 15 września)

Fakt zamontowania podlicznika należy zgłosić do Działu Eksploatacji Sieci osobiście w pokoju 209 lub telefonicznie pod nr 76 746-80-80, 994. MPWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie montażu podliczników. 

Umowa na zaopatrzenie wody i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na zasadach określonych w:

 • Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.
 • Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zapoznaj się z Regulaminem

Dokumenty do pobrania

Formularz F-01/PJ-7.2 "Wniosek o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej dla obiektów mieszkalnych jedno- lub wielorodzinnych"

Formularz F-02/PJ-7.2 "Wniosek o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej dla obiektów handlowych, usługowych, produkcyjnych"

Formularz F-03/PJ-7.2 "Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego"

Formularz F-04/PJ-7.2 "Zgłoszenie rozpoczęcia robót"

Formularz F-06/PJ-7.2 "Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej"

Formularz F-08/PJ-7.2 "Wniosek o wydanie technicznych warunków do projektowania sieci"

Formularz F-10/PJ-7.2 "Zlecenie na wykonanie wpięcia do sieci wodociągowej"

Formularz F-11/PJ-7.2 "Zlecenie na wykonanie monitoringu sieci/ przyłącza kanalizacyjnego"

Formularz F-12/PJ-7.2 "Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę do nieruchomości będącej w budowie"

Formularz F-13/PJ-7.2 "Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę"

Formularz F-14/PJ-7.2 "Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków"

Formularz F-15/PJ-7.2 "Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla budynku jednorodzinnego/wielorodzinnego"

Formularz F-16/PJ-7.2 "Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla budynku wielorodzinnego dla wspólnoty mieszkaniowej"

Formularz F-17/PJ-7.2 "Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla lokalu w budynku wielorodzinnym"

Formularz F-18/PJ-7.2 "Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dotyczący osób fizycznych lub podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą"

Formularz F-19/PJ-7.2 "Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków"

Formularz F-20/PJ-7.2 "Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza"

Formularz F-23/PJ-7.2 "Zlecenie na wykonanie usługi"

Formularz F-26/PJ-7.2 "Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości do wniosku o wydanie technicznych warunków podłączenia"

Formularz F-27/PJ-7.2 "Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków"

Formularz F-28/PJ-7.2 "Upoważnienie dla projektanta"

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 10-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:13 
Zaktualizowal(a): Robert Palica 
Ostatnia aktualizacja: 12-07-2018 11:10

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 28-08-2019 12:08
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała