KLAUZULA INFORMACYJNA - DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, informujemy, iż:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie z siedzibą w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1,
  tel. 76 746 80 01, rodo@mpwik.lubin.pl, strona internetowa: www.mpwik.lubin.pl.
 • Celem stosowania systemu monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów firmy oraz zapewnienie ochrony mienia firmy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 • Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego są upoważnieni pracownicy naszej Spółki oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w szczególności organy ścigania lub podmiot, który w imieniu Administratora wykonuje czynności serwisowe ww. systemu.
 • Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom, które w imieniu Administratora wykonują niektóre czynności przetwarzania danych osobowych (np. obsługują nasze systemy informatyczne). Z podmiotami takimi zawieramy odpowiednie umowy, a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane na ich własne potrzeby lub w sposób, który nie został przez nas zaaprobowany.
 • Dane zgromadzone przez system monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie.
 • Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z art. 15 RODO), jednakże prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, a tym samym w niektórych sytuacjach może nie być możliwe do spełnienia;

  2) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

  3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO);

  4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 • Gromadzone dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. Nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.