KLAUZULA INFORMACYJNA - DO CELÓW REKRUTACJI

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zamieszczamy poniżej następujące informacje:

 

 • Administrator:
  Administratorem Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, 59 300 Lubin, tel. 76 746 80 01, mpwik@mpwik.lubin.pl
 • Inspektor ochrony danych:
  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: rodo@mpwik.lubin.pl, pod nr tel. 76 746 80 28 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 • Cel i podstawy przetwarzania:
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego:
  1) na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
  2) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie innych danych, nieujętych w ww. przepisie.

  MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
 • Odbiorcy danych osobowych:
  Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom, które w imieniu Administratora wykonują niektóre czynności przetwarzania danych osobowych (np. obsługują nasze systemy informatyczne).
  Z podmiotami takimi zawieramy odpowiednie umowy, a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane na ich własne potrzeby lub w sposób, który nie został przez nas zaaprobowany.
  Nie przekazujemy Państwa danych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
 • Okres przechowywania danych:
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.
 • Prawa osób, których dane dotyczą:
  Na podstawie RODO i zasad w nim określonych mają Państwo prawo żądania:
  1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2) ich sprostowania (poprawienia);
  3) ograniczenia przetwarzania danych;
  4) usunięcia danych;
  5) przenoszenia danych.

  W każdej chwili przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

  Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.