Przedmiotem działalności Spółki są prawnie dopuszczalne formy działalności, a w szczególności (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):

 • 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
 • 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • 71.20. B Pozostałe badania i analizy techniczne;
 • 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów;
 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
 • 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
 • 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
 • 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
 • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
 • 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
 • 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych;
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
 • 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;
 • 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych.

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 10-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:00 
Zaktualizowal(a): Robert Palica 
Ostatnia aktualizacja: 09-06-2016 12:15

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 27-07-2018 14:07
Zaktualizował(a) Administrator MPWiK

Aktualności