Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
59-300 Lubin
ul. Rzeźnicza 1

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zamieszczamy poniżej następujące informacje:

Na jakiej podstawie możemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych dbamy o to, aby następowało to na podstawie wynikającej bezpośrednio z RODO lub odpowiednich przepisów prawa krajowego.

W zależności od charakteru i celu przetwarzania danych osobowych przetwarzanie danych osobowych może następować:

 • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, np. umowy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
 • w celu wykonania zadań publicznych przez nas realizowanych, takich jak zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • w celu sprawowania przez nas kompetencji organu właściwego w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i właściwej organizacji pracy oraz właściwej obsługi klientów w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; w tym celu prowadzony jest min. monitoring rozmów telefonicznych (w tym poprzez ich nagrywanie), a na terenie siedziby Administratora prowadzony jest monitoring wizyjny, obejmujący min. utrwalanie obrazu;
 • na podstawie dobrowolnej zgody przez Państwa wyrażonej, pozyskiwanej przez nas, np. w celach rekrutacji pracowników, realizacji  działań edukacyjnych prowadzonych przez Administratora z zakresu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych;
 • w celu realizacji obowiązków obciążających Administratora, związanych z przepisami prawa podatkowego (np. wystawiania faktur), rozpoznawaniem skarg i reklamacji;
 • w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Ustawy - Kodeks pracy, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1,  59 300 Lubin, tel. 76 746 80 01, mpwik@mpwik.lubin.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora - Panią Magdaleną Cirko : rodo@mpwik.lubin.pl, a w zakresie danych osobowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, tel. 76 746 81 00.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom, które w imieniu Administratora wykonują niektóre czynności przetwarzania danych osobowych (np. obsługują nasze systemy informatyczne, odbierają odpady komunalne). Z podmiotami takimi zawieramy odpowiednie umowy, a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane na ich własne potrzeby lub w sposób, który nie został przez nas zaaprobowany.
Nie przekazujemy Państwa danych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym. W przypadkach określonych prawem możemy być zobligowani do przekazania Państwa danych odpowiednim organom lub podmiotom, które mają do tego tytuł prawny.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane tak długo jak jest to dozwolone przepisami prawa i konieczne dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane (np. wykonywanie zawartej umowy) oraz wykonywania obowiązków prawnych i korzystania z przysługujących nam uprawnień. Może być to okres 3 miesięcy (dane z monitoringu wizyjnego i nagrania rozmowy telefonicznej), 12 miesięcy (sprawy rekrutacyjne) lub nawet 50 lat w przypadku danych związanych z zatrudnieniem.

Jakie prawa Państwo posiadają na podstawie RODO?

Na podstawie RODO i zasad w nim określonych mają Państwo prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • ich sprostowania (poprawienia);
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych.

Mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych.

Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Telefony:
Centrala: 76 746 80 00
Sekretariat: 76 746 80 01
Sekretariat: 76 746 80 08
Fax: 76 746 80 05
Pogotowie wodociągowe: 994

e-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl
strona internetowa: www.mpwik.lubin.pl 

NIP: 692-02-12-117
REGON: 390273655

Zarejestrowane: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu KRS 0000065204

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 29-03-2022 11:03
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności