Sposób przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  1. Złożenie przez Klienta pisemnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej na formularzu W-02 lub W-03 . Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów uzbrojenia terenu (załącznik jest obowiązkowy dla kompletności wniosku). Wzór załącznika M-01 i M-02. W przypadku składania wniosku przez podmiot inny niż inwestor należy dołączyć stosowne upoważnienie (formularz W-06).
  2. Wydanie przez Dział Zarządzania Siecią warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej następuje w terminie do 21 dni od złożenia kompletnego wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, natomiast w pozostałych przypadkach w terminie do 45 dni. Na podstawie otrzymanych warunków należy opracować dokumentację wykonaną przez uprawnionego projektanta i uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.
  3. Złożenie przez Klienta wniosku o uzgodnienie projektu/sprawdzenie zgodności rozwiązań projektowych z warunkami przyłączenia (formularz W-06).
  4. Potwierdzenie przez Dział Zarządzania Siecią zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia projektu/rozwiązań projektowych przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej. Potwierdzenie następuje w terminie do 21 dni od złożenia wniosku z prawidłowo wykonaną dokumentacją. W przypadku braku zgodności wnioskodawca otrzymuje pismo z uwagami, które należy uwzględnić i ponownie złożyć wniosek.
  5. Złożenie przez Klienta na minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac zgłoszenia o rozpoczęciu robót (formularz W-08) przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej wykonywanego przez uprawniony podmiot. Złożenie zlecenia na wykonanie monitoringu sieci lub przyłącza kanalizacji sanitarnej (formularz Z-01). Procedury przyłączenia do sieci wod-kan oraz procedury wymiany przyłączy wod-kan (PR-01, PR-02, PR-03, PR-04). Klient zobowiązany jest wykonać badanie bakteriologiczne wody z przyłącza wpinanego do sieci miejskiej oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych przyłączy (pomiar geodezyjny musi być wykonany przez uprawnionego geodetę przed zasypaniem przyłączy).
  6. Dokonanie odbioru i przygotowanie protokołu odbioru robót zanikowych przez Dział Zarządzania Siecią. Wykonanie wpięcia do sieci wodociągowej oraz monitoringu przyłącza kanalizacji sanitarnej przez Dział Eksploatacji Sieci.
  7. Przed rozpoczęciem poboru wody do nieruchomości i/lub odprowadzania ścieków Klient zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (formularz P-01).
  8. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i rozliczanie Odbiorcy. Zawarcie umowy wyłączenie o zaopatrzenie w wodę może nastąpić tylko w sytuacji braku przyłącza kanalizacji sanitarnej (np. w razie posiadania zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków). Zawarcie umowy wyłącznie o odprowadzenie ścieków może nastąpić tylko w sytuacji braku przyłącza wodociągowego (np. w razie posiadania własnego ujęcia wody).
  9. Po uzyskaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy Klient zobowiązany jest zgłosić przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej do odbioru technicznego (formularz W-09). Do wniosku należy załączyć m.in. inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy w formie analogowej, cyfrowej i szkic – wersję cyfrową można przesłać na adres a.peplonska@mpwik.lubin.pl, i.urban@mpwik.lubin.pl, n.wolkowska@mpwik.lubin.pl albo dostarczyć osobiście na płycie.
  10. Wykonanie odbioru i przygotowanie protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej przez Dział Zarządzania Siecią.

Aktualności