KLAUZULA INFORMACYJNA - POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zamieszczamy poniżej następujące informacje:

 

 • Administrator:
  Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1,  59 300 Lubin, tel. 76 746 80 01, mpwik@mpwik.lubin.pl
 • Inspektor ochrony danych:
  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: rodo@mpwik.lubin.pl, pod nr tel. 76 746 80 28 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 • Cel i podstawy przetwarzania:

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu
  związanym z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 • Odbiorcy danych osobowych:

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz innym podmiotom,
  które w imieniu Administratora wykonują niektóre czynności przetwarzania danych osobowych (np. obsługują nasze systemy informatyczne). Z podmiotami takimi zawieramy odpowiednie umowy, a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane na ich własne potrzeby lub
  w sposób, który nie został przez nas zaaprobowany.

  Nie przekazujemy Państwa danych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.

 • Okres przechowywania danych:

  Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

  Na podstawie RODO i zasad w nim określonych mają Państwo prawo żądania:

  dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

  ich sprostowania (poprawienia) *;

  ograniczenia przetwarzania danych **;

  Oprócz tego mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Informacje o wymogu podania danych:

  Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

  W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.