Szanowni Państwo,

        Dążąc do wyeliminowania wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z treścią Art. 9.3. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 2028) zwanej dalej Ustawą, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie informuje, że na terenie miasta Lubina prowadzone będą kontrole dotyczące prawidłowości odprowadzania wód opadowych, roztopowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

        Jednocześnie Przedsiębiorstwo przypomina, iż Art. 9.1 ustawy stanowi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

        Ustawodawca mając na uwadze powyższe wprowadził kary za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w postaci ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

        Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy ujętymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 310) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. każdy właściciel nieruchomości winien we własnym zakresie rozwiązać sposób odprowadzania wód deszczowych ze swojej posesji. W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Mając na uwadze powyższe przepisy Spółka informuje, iż począwszy od dnia 1 sierpnia 2022 r. będzie prowadziła w tym zakresie stosowne kontrole.

 

MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie