Ochrona wód

Jakościowa ochrona zasobów wód polega na zabezpieczeniu ich przed zanieczyszczeniem lub skażeniem. Wody podziemne ulegają zanieczyszczeniu w mniejszym stopniu niż powierzchniowe, gdyż izolowane są nieprzepuszczalnymi warstwami glin i pyłów. Wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego na przełomie XX i XXI wieku wywołany był następującymi czynnikami:

 • urbanizacją,
 • pojawieniem się nowych technologii przynoszących nowe zagrożenia dla środowiska,
 • intensyfikacja zasobów wód naturalnych,
 • katastrofami technicznymi i naturalnymi,
 • terroryzmem,
 • wzrostem nasycenia środowiska czynnikami antropogennymi i chemizacją, generacją pól magnetycznych i promieniowania jonizującego.

Wyznaczenie stref ochronnych dla ujęć wody ma na celu jakościową ochronę zasobów wodnych. W obrębie strefy ochronnej, pośredniej, obowiązują zakazy i ograniczenia: 

 • wprowadzania ścieków do ziemi i wód,
 • składowania odpadów stałych i płynnych, 
 • lokalizacji zakładów przemysłowych i firm chowu zwierząt,
 • używania samolotów do przeprowadzania zabiegów rolnych, 
 • zakładania cmentarzy.

Istotną rolę w ochronie zasobów wód pełni monitoring bazujący na: 

 • kontroli laboratoryjnej wskaźników fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody podziemnej, która prowadzona jest przez Spółkę,
 • zabezpieczeniu ujęć wody przed dostępem osób niepowołanych, realizowane poprzez zdalny system ostrzegania.

Aktualności