Budowa i modernizacja elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej w Lubinie

W dniu 07.05.2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i MPWIK Sp. z o.o. w Lubinie została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu​​​​​​​

,,Budowa i modernizacja elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej w Lubinie”

w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II ,,Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W skład Projektu wchodzą następujące zadania:

  • Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Szpakowej – inwestycja obejmuje przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 484,8 m. polegająca na wymianie sieci ze względu na jej uszkodzenia i występujące przeciwspadki utrudniające grawitacyjne odprowadzanie ścieków.
  • Sieć wodociągowa przy ul. Ścinawskiej (w kierunku drogi krajowej nr 3) - inwestycja obejmuje przebudowę sieci wodociągowej
    o łącznej długości 733,9 m. Nowa sieć zastąpi stary, skorodowany, żeliwny rurociąg wybudowany w latach 60-tych.
  • Modernizacja bezwykopowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie - inwestycja obejmuje modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 466 m. Sposób wykonania inwestycji podyktowany jest przede wszystkim usytuowaniem tych odcinków w ciągach komunikacyjnych ( jezdnie, ronda, trakcje kolejowe), na dużej głębokości co bardzo skróci czas wyłączenia z ruchu danego odcinka drogi oraz obniży koszt wykonania robót.
  • Budowa oświetlenia fotowoltaicznego terenu przepompowni ścieków przy ul. Górniczej – zadanie obejmuje budowę latarni zasilanej fotowoltaicznie dla potrzeb oświetlenia terenu przepompowni ścieków przy ul. Górniczej.
  • Rozbudowa systemu inteligentnego zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie – umożliwi lepsze zarządzanie majątkiem sieciowym poprzez zwiększenie liczby stanowisk wyposażonych w licencję do edycji mapy oraz zakup licencji umożliwiającej tworzenie projektów i udostępnianie ich pracownikom korzystającym z mapy cyfrowej. Posiadanie aktualnej mapy wektorowej poprawi jakość danych do planowania inwestycji, jak również będzie pomocne przy pracach w terenie, np. w sytuacji usuwania awarii urządzeń wod-kan.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 335 507 PLN.

Wysokość dofinansowania ogółem na wszystkie zadania Projektu wynosi 2 257 403 PLN.

Aktualności