ZPORR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie zrealizowało Projekt pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie to ponad 16 mln złotych, co stanowiło 75% wydatków na realizację całego przedsięwzięcia.

Projekt składał się z dziewięciu zadań inwestycyjnych. Obejmują one budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizację Zakładu Uzdatniania Wody.

Modernizacja ZUW nr 5

Modernizacja ZUW Nr 5 pozwoliła na zwiększenie zapasów wody pitnej w systemie zaopatrzenia Lubina w wodę oraz umożliwiła dostarczenie wody głębinowej o lepszych parametrach niż obecnie kupowana woda z ujęć powierzchniowych należących do gminy Legnica. Inwestycja ta umożliwiła również uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych wody z systemu wodociągowego LGOM „Wielka Woda”

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie kompleksu usług motoryzacyjnych „Leśna – Legnicka”

Planowana budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowej w rejonie kompleksu usług motoryzacyjnych „Leśna - Legnicka” jest bardzo istotnym elementem wypeł­niania założeń rozwojowych nakreślonych w planach zagospodarowania miasta Lubina. Wykonanie, w korelacji z planami urbanistycznymi, stosownego uzbroje­nia, a w tym sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej pozwoliła na realizację obiektów usługowych i mieszkaniowych i tym samym wpłynie na rozwój miasta. Po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na omawianym terenie (około 4 ha) powstała infrastruktura będzie w stanie zaspokoić potrzeby około 500 MR (mieszkańców równoważnych). Należy podkreślić, że przedmio­towy teren leży przy drodze wylotowej z Lubina w kierunku Legnicy. Zadanie jest w pełni zgodne z przyjętym „Programem rozbudowy i modernizacji kanalizacji sa­nitarnej w Lubinie” i „Programem docelowego zabezpieczenia miasta Lubina w wodę”.

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie kompleksu usługowo- mieszkaniowego „Zalesie"

Planowana budowa osiedla „Zalesie” w rejonie ulicy Piłsudskiego (południowa część miasta) jest jednym z ważnych elementów wypełniania założeń rozwojo­wych nakreślonych w planach zagospodarowania miasta Lubina. Wykonanie, w korelacji z planami urbanistycznymi, stosownego uzbrojenia, a w tym sieci ka­nali­zacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej pozwoliła na realizację planowa­nego osiedla, a tym samym rozwój miasta. Po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnych i wo­dociągowych na omawianym terenie (około 12 ha) powstała infrastruktura będzie w stanie zaspokoić potrzeby około 656 mieszkań (2500 osób) oraz obsłu­żyć punkty usługowe o łącznej powierzchni 8000 m2. Zadanie jest w pełni zgodne z przyjętym „Programem rozbudowy i modernizacji kanalizacji sa­nitarnej w Lubinie” i „Programem docelowego zabezpieczenia miasta Lubina w wodę”.

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie kompleksu usługowo mieszkaniowego „Krzeczyn"

Planowana budowa osiedla domów w Krzeczynie Wielkim w rejonie ulicy Grott­gera jest jednym z ważnych elementów wypełniania założeń rozwojowych nakre­ślonych w planach zagospodarowania miasta Lubina. Wykonanie, w korelacji z planami urbanistycznymi, stosownego uzbrojenia, a w tym sieci kanalizacji sani­tarnej, deszczowej i wodociągowej pozwoliła na realizację planowanego osiedla, a tym samym rozwój miasta. Po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnych i wodociągo­wych na omawianym terenie (około 9,5 ha) powstała infrastruktura będzie w stanie zaspokoić potrzeby około 5000 MR. Zadanie jest w pełni zgodne z przyjętym „Programem rozbudowy i modernizacji kanalizacji sani­tarnej w Lubinie” i „Programem docelowego zabezpieczenia miasta Lubina w wodę”.

Budowa kolektora sanitarnego wzdłuż drogi nr 3

Celem planowanej budowy kolektora sanitarnego było dociążenie sieci osiedla Małomice wraz z umożliwieniem włączenia planowanego do przebudowy kolektora z ulicy Małomickiej (zadanie 6). Docelowo, zgodnie z „Programem rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej miasta Lubin'' projektowany kolektor będzie odcinkiem kolektora obsługującego północno-wschodnią część miasta i przyczyni się do aktywizacji urbanistycznej i gospodarczej terenów położonych po północnej stronie drogi krajowej Nr 3 o łącznej powierzchni 150 hektarów.

Budowa kolektora sanitarnego w ulicy Małomic­kiej

Celem planowanej budowy kolektora sanitarnego w ulicy Małomickiej było stwo­rzenie warunków grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z północnego rejonu tej ulicy do istniejącego kolektora sanitarnego na wysokości budynku nr 6 w ulicy Małomickiej. Projektowana inwestycja stanowiła ważny etap porządkowania gospo­darki ściekowej rejonu osiedla Małomice w Lubinie. Budowa kolektora umożliwiła udrożnienie systemu odbioru ścieków sanitarnych i włączenie do kanalizacji miej­skiej zarówno nowych jak i istniejących, dotychczas nie skanalizowanych, terenów zabudowy mieszkaniowej (około 30 ha). Zadanie to jest zgodne z „Programem rozbudowy i mo­dernizacji kanalizacji sanitarnej miasta Lubin”.

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Ustronie

Celem zadania było wykonanie układów kanalizacyjnych służących do odprowa­dzania wód deszczowych z części ulicy Jana Pawła II, odbiór dopływów deszczo­wych z rowów przydrożnych drogi do Obory, odbiór odpływu z rowu opaskowego zabezpieczającego przed zalewaniem osiedle Asnyka oraz umożliwienie w na­stępnych etapach odciążenie istniejącej kanalizacji deszczowej z części osiedla Asnyka przylegającej do ulicy Jana Pawła II. Główny kanał otwarty usytuowany wzdłuż ulicy Szybowej będzie odprowadzał wody deszczowe do istniejącego rowu poniżej wylotu kanału z ulicy Szybowej, zaś w przyszłości będzie służył do odbioru wód deszczowych z części zlewni przewidywanej pod przyszłą zabudowę na tere­nach położonych na północ od projektowanego kanału. Należy podkreślić, że obecnie rejon ulicy Jana Pawła II i cześć osiedla Asnyka nie posiada sprawnego układu odprowadzania wód deszczowych, co powoduje częste podtapianie ulic i przyległych zabudowań. Zadanie w pełni koreluje z planowanym zagospodarowa­niem terenu Strefą Aktywności Gospodarczej (Zadanie 8). Wielkość zlewni ciążącej do planowanej kanalizacji deszczowej wynosi około 155,5 hektara.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ulic Hutnicza, Niepodległości

Planowana budowa „Parku Technologicznego” i obiektów mieszkalno-usługowych na terenie „Strefy Aktywności Gospodarczej” w rejonie ulic Hutniczej, Niepodległo­ści, K-20 i Krupińskiego jest jednym z najważniejszych elementów wypełniania założeń rozwojowych nakreślonych w planach zagospodarowania miasta Lubina. Wykonanie, w korelacji z planami urbanistycznymi, stosownego uzbrojenia, a w tym sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej pozwoli na stwo­rzenie na omawianym terenie silnych, konkurencyjnych i dynamicznych struktur działal­ności gospodarczej w sposób wybitny przyczyniając się do rozwoju poten­cjału usługowo-przemysłowego miasta. Po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnych i wodo­ciągowych na omawianym terenie (około 8 ha) powstała infrastruktura bę­dzie w stanie zaspokoić potrzeby około 830 mieszkańców stałych oraz 850 osób zatrud­nionych w przedsiębiorstwach rozlokowanych w „Strefie Aktywności Gospo­dar­czej”. Zadanie zatem ma charakter wiodący i jest w pełni zgodne z przyjętym „Programem rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w Lubinie” i „Progra­mem docelowego zabezpieczenia miasta Lubina w wodę”.

Budowa kanalizacji w ulicy Towarowej

Celem planowanej budowy kolektora sanitarnego w ulicy Towarowej było zlikwido­wanie obecnego wpięcia kanalizacji sanitarnej w ulicy Sudeckiej i w części ulicy Towarowej do kanału deszczowego zlokalizowanego w rejonie stacji PKP. Oczy­wiste jest, że obecne kierowanie ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej jest niezgodne z obowiązującym prawem i stanowi zagrożenie dla środowiska. Ponadto budowa kolektora sanitarnego w ulicy Towarowej jest zgodna z „Progra­mem rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej miasta Lubin''. Zasięg zadania wynosi 1 hektar.

Aktualności