Aktualności - Budowa i modernizacja elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej w Lubinie

,,Budowa i modernizacja elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej w Lubinie”

05-07-2018

W ramach promocji Projektu „Budowa i modernizacja elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej w Lubinie" w dniu 05.07.2018 roku przy ul. Ścinawskiej, przy której aktualnie prowadzone są roboty związane z wykonaniem zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ścinawskiej (w kierunku drogi krajowej nr 3)” została zainstalowana tablica informująca, że przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach umowy o dofinansowanie, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Aktualności