Stop dla nielegalnego poboru wody
Obsługa klientów

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
wtorek                       7:00 - 16:00

Kasa
poniedziałek - piątek 8:00 - 12:00

centrala:                  76 746 80 00
sekretariat:             76 746 80 01
sekretariat:             76 746 80 08
faks:                         76 746 80 05

e-mail: mpwik@mpwik.lubin.plTelefon pogotowia

Linia całodobowa i bezpłatnaAnkieta MPWIK

Budowa i modernizacja elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej w Lubinie
A A A   drukuj

EU PL EUE

 

W dniu 07.05.2018 r.  pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 i MPWIK Sp. z o.o. w Lubinie została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu

,,Budowa i modernizacja elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej w Lubinie”

w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II ,,Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
 i Środowisko 2014 – 2020.

W skład  Projektu wchodzą  następujące zadania:

1.       Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Szpakowej – inwestycja obejmuje przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 484,8 m. polegająca na wymianie sieci ze względu na jej uszkodzenia i występujące przeciwspadki utrudniające grawitacyjne odprowadzanie ścieków.

 

2.       Sieć wodociągowa przy ul. Ścinawskiej (w kierunku drogi krajowej nr 3) - inwestycja obejmuje przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 733,9 m. Nowa sieć zastąpi stary, skorodowany, żeliwny rurociąg wybudowany w latach 60-tych.

 

 

3.       Modernizacja bezwykopowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie - inwestycja obejmuje modernizację  sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 466 m. Sposób wykonania inwestycji podyktowany jest przede wszystkim usytuowaniem tych odcinków
 w ciągach komunikacyjnych ( jezdnie, ronda, trakcje kolejowe),  na dużej głębokości co bardzo skróci czas wyłączenia z ruchu danego odcinka drogi oraz obniży koszt wykonania robót.

 

4.       Budowa oświetlenia fotowoltaicznego terenu przepompowni ścieków przy ul. Górniczej – zadanie obejmuje budowę latarni zasilanej fotowoltaicznie dla potrzeb oświetlenia terenu przepompowni ścieków przy ul. Górniczej.

 

 

5.       Rozbudowa systemu inteligentnego zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie – umożliwi lepsze zarządzanie majątkiem sieciowym poprzez zwiększenie liczby stanowisk wyposażonych w licencję do edycji mapy oraz zakup licencji umożliwiającej tworzenie projektów i udostępnianie ich pracownikom korzystającym z mapy cyfrowej. Posiadanie aktualnej mapy wektorowej poprawi jakość danych do planowania inwestycji, jak również będzie pomocne przy pracach w terenie, np. w sytuacji usuwania awarii urządzeń wod-kan.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 335 507 PLN.

Wysokość dofinansowania ogółem na wszystkie zadania Projektu wynosi 2 257 403 PLN.

 

 Strona główna Bok O firmie Usługi Gospodarka wodno-ściekowa Inwestycje i przetargi Multimedia Bip Kontakt Mapa strony